УЧИЛИЩЕТО - ЛЕТОПИС НА РУСЕНСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

През втората половина на ХІХ в. Русе се налага  като преуспяващ търговски, стопански и културен център по долното течение на  река Дунав. Този негов облик се запазва и след Освобождението. Заради бурното индустриално развитие и  традиционните търговски връзки, които градът поддържа с почти всички дунавски държави, той става естествен стопански център на Княжество България. Тези контакти дават възможност на русенското търговско-занаятчийско съсловие още в предосвобожденската епоха да реализира своето първоначално натрупване на капитала и през 80 - 90-те години на ХІХ в. да реализира модерни идеи. Създават се първите в страната акционерни дружества като „Гирдап”, „България”, Българска търговска банка и др. Това е условие и за културното издигане на града, а то от своя страна - за привличане вниманието на чужди търговци, фирми и дружества.

 

Това налага необходимостта от подготовка на специалисти за нуждите на търговията и стопанското управление.

 

септември 1883 г. – АннаВинтер открива русенското немско практическо търговско училище, залегнало в програмата си обучение по счетоводство, търговска кореспонденция, стенография и др., с което всъщност поставя началото и на икономическото образование в крайдунавския град;

 

1909 г. – училището е признато от Министерството на търговията за редовно търговско училище;

 

1918 г. – след известно прекъсване на учебните занятия поради войните отново е признато от същото министерство за редовно търговско училище;

 

1929 г. – спазвайки учебния план на българските търговски гимназии, Немското училище добива вече облика на редовна търговска гимназия, поради което официално е признато за средно търговско училище ;

 

1932 г. – открита е сградата на Русенското девическо търговско училище „Санта Мария”, в която от 1949 г. се помещава днешната ПГИУ „Елиас Канети”;

 

1933 г. – към Френската девическа гимназия Министерството на търговията и промишлеността открива Френско девическо търговско училище с тригодишен курс на обучение;

 

05.09.1944 г. – закрита е Немската търговска гимназия, а нейният обемист архив е пренесен  в Германия;

 

септември 1944 г. – родители на ученици от бившата вече Немска търговска гимназия под ръководството на видния агроном  Христо Т. Стамболиев и известни русенци създават Комитет по откриване на търговска гимназия в града. С голяма настойчивост изпращат писма, телеграми, молби и изложение до Председателя на Министерския съвет, до отдел „Професионално образование” в Министерството на търговията, до Върховната стопанска камара, до Русенската областна стопанска камара, до Кмета и до областния директор, с мотивирано искане за откриване на Българска търговска гимназия на мястото на закритата немска търговска гимназия;

 

28.09.1944 г. – с Постановление № 2, прието с протокол №190 от 28 септември,  Министерският съвет разрешава откриването на ликвидационна търговска гимназия, която впоследствие, след допълнително искане, става постоянен институт за търговски науки в града, приютил бившите възпитаници на Немската търговска гимназия в новосъздадената Русенска държавна търговска гимназия;

 

09.11.1944 г. – започва новата учебна година в Държавната търговска гимназия. Обучението на учениците се извършва по обща търговска специалност и в 9 паралелки, а за директор е назначен Васил Й. Димитров;

1947/1948, 1949/1950 уч. години – към Русенската държавна търговска гимназия са организирани счетоводни курсове; въведена е производствената практика за учениците;

1948/1949 г. – Русенската народна смесена търговско-стопанска гимназия влиза в собствена сграда на ул. „Борисова” 22, ползвана от бившето френско Девическо търговско училище „Санта Мария”;

1951 г. – Русенската народна смесена търговско-стопанска гимназия става Търговско-стопански техникум;

1952 г. – Търговско-стопанският техникум става Икономически техникум;

1951/1952 г. – въвежда се отраслово обучение: счетоводство на селското стопанство, счетоводство на промишлеността и капиталното строителство, счетоводство на банките ДСК и ДЗИ, раздел „Планиране и статистика”;

1956/1957 г. – приети са първите ученици със завършено средно образование - вечерна и задочна форма на обучение;

1958/1959 г. – създадени са три обобщаващи специалности: „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство”, „Икономика, планиране и отчетност на търговията и промишлеността” и „Търговия и отчетност в търговията”;

1962/1963 г. – разкриват се и паралелки на СПТУ по търговия с тригодишен срок на обучение; открит е ученически учебен бюфет за продажба на закуски и провеждане на производствена практика на учениците от СПТУ, сп. „Търговия и отчетност в търговията“;

1963/1964 г. – въведена е нова специалност „Икономика и отчетност на търговията и финансите”;

1965/1966 г.   техникумът се състои от 26 паралелки с 911 ученици в дневна, вечерна и задочна форма; за постигнати високи успехи в научно-техническите знания училището става окръжен първенец, а волейболният отбор взема същото отличие в първенството на републиканската спартакиада на зоналния турнир във Варна;

1967/1968  г. – започва реформа в образованието; с оглед да се усъвършенства системата на средното икономическо образование и да се приведе към нуждите на практиката със заповед № 2515 на МНП са въведени експериментално нови учебни планове и програми по новите специалности „Икономика и отчетност на вътрешната и външната търговия” и „Механизация на отчетността и изчислителните работи“, която от следващата година е преименувана на „Машинна обработка на информацията“;

1967 г. – МНП определя Икономическия техникум за базов;

04.04.1969 г. – Икономическият техникум получава името „Станке Димитров – Марек“;

18.09.1969 г. – техникумът е награден с орден „Кирил и Методий – втора степен;

1969 г. – въведено е военно-техническо обучение на учениците;

1970/1971 г. – в училището се обучават 1093 ученици в 31  паралелки по специалностите: „Икономика и отчетност на промишлеността и строителството“, „Икономика и отчетност на селското стопанство“, „Машинна обработка на информацията“, „Стенография и машинопис“, „Търговия“, „Икономика и отчетност на търговията и промишлеността“ (вечерна форма), „Икономика и отчетност на търговията и промишлеността“ (задочна форма); открита е нова специалност „Организация на административно-управленската дейност“; ученическата организация на техникума е класирана на първо място в страната за активна трудова дейност;

1971/1972 г. – въведено е конкурсното начало за прием на ученици чрез изпит по математика; за 140 места се явяват 342 ученици, а през следващата година - 443; състои се среща на колектива на училището с министъра на просветата проф. Ст. Василев;

1972/1973 г. – започната и завършена е надстройката на западното крило на сградата(третият етаж), с което училището получава още пет нови учебни кабинета;

1973-1975 г. - 32 паралелки (20 дневни, 4 вечерни, 8 задочни) с 1067 ученици;

1976/1977 г. - освен в дневна, вечерна и в задочна форма на обучение са  приети и ученици в две професионално-учебни паралелки по търговия  към ДКК „Дунавия“ и към окръжния кооперативен съюз; По-късно са открити такива паралелки и по административно обслужване към ДСО „Булгарплод“;

1977/1978 г. - на осмата републиканска олимпиада по счетоводна отчетност техникумът за четвърти път завоюва първо място и става носител на купата на МФ и МНП; четири художествено-творчески състава участват във фестивала на художествената самодейност и печелят сребърни медали;

1980 г. – училищният хор за школувано пеене е удостоен със званието „Лауреат” и е носител на сребърен медал на Петия републикански преглед на художествената самодейност;

1983/1984 г. – към техникума се разкрива УПК (учебно-производствен комплекс), прием след десети клас, с паралелки по професиите: „Продавач-консултант“, „Администратор“, „Администратор-информатор в туризма“, „Оператор –отчетник“;

1986 г. – оборудван е първият кабинет с персонални компютри за обучение по ЕИТ и информатика. Дарители са русенски държавни предприятия;

1987 г. – техникумът е домакин на ХХІІ-то национално състезание по машинопис с международно участие;

1987 г. - създадена е една от първите в България ученическа кооперация „Възраждане” с предмет на дейност: ученически бюфет и бюро за административни услуги. Работните места са реални и се заемат от ученици от последния гимназиален клас. Кооперацията се издържа с реални приходи ;

1990/1991 г. – открити са специалностите „Икономика“ с професионално направление „Пазарна икономика“ и специалност „Администратор-документалист“ с интензивно изучаване на английски и немски език, прием след осми клас; обучението започва през м.август; ученичката Таня Иванова става републикански шампион по машинопис;

1990, 1991, 1992 г. – училищният отбор се класира на второ място в националните състезания по машинопис;

1991/1992 г. – приети са първите ученици след завършен седми клас с интензивно изучаване на английски и немски език; прецизният подбор, чрез приемен изпит по математика и български език и литература (кандидатстват по 9 ученици за едно място), е предпоставка за високо качество на учебния процес и предизвикателство за професионализма на учителите; завоювано е второ комплексно място и две първи индивидуални места (Несрин Мустафова и Ева Георгиева) на националното състезание по машинопис;

1992/1993 г. - с писмо на МНП е въведено платено обучение след завършено средно образование;

1993/1994 г. - въведени са нови специалности с нови учебни планове и програми: „Стопански мениджмънт“, „Икономика, управление и финанси на търговията“, Бизнес администрация“,  прием след завършен седми клас,  с интензивно изучаване на чужд език;

1995/1996 г. - въведена е специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело“ с интензивено изучаване на немски и английски език; 32 паралелки в дневна, вечерна и задочна форма на обучение;

1996/1997 г. - 908 ученици в 33 паралелки се обучават в дневна, вечерна и задочна форма на обучение; училището запазва водещото си място сред професионалните училища и е сред най-желаните в региона;

1997/1998 г. - 984 ученици в 35 паралелки се обучават в дневна, вечерна и задочна форма на обучение; по българо-датски проект е разкрита специалност „Икономика и маркетинг“, по професия „Икономист-маркетолог“ с два профила – външна и вътрешна търговия, задочна форма на обучение, след завършено средно образование;

1999/2004 г. - изцяло са обновени училищните нормативни документи и започва привеждането на училищното образование в съответствие с измененията и допълненията на Закона за народната просвета, с новия Правилник за приложение на ЗНП, със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО); Въведени са нови учебни планове за 13 кл., програми, степени за професионална квалификация - III, за 6-годишния срок на обучение за ученици, приети след седми клас и II за 5-годишния срок на обучение за ученици, приети след осми  клас; наименованието курс е заменено с клас; въведени са нови документи за степен на образование - диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация; въведени са нови учебни предмети - електронна търговия, организация и оперативно управление на търговската дейност, валутен и митнически контрол; 206  ученици получават стипендии, от които 152 за отличен успех; средният успех на училището е много добър 5.10;

2000-2004 г. - създадени са два съвременно оборудвани компютърни кабинета, които към настоящия момент са вече четири; разработена е web-страница на училището; избрано е ново Училищно настоятелство; започва поетапно подновяване на материалната база в училището - на класните стаи и на административните помещения;

2001/2002 г. - в отговор на новите условия на пазара на труда е въведена нова специалност „Икономист-посредник в митническата дейност“ с английски език; създаден е Ученическият съвет с координатор г-н Йордан Величков; пак по негова инициатива започват дейността си клубовете „Дебати” и „ООН в моето училище”, коитоучастват в национални състезания по дебати на български и на английски език и в симулативни игри, организирани от Дружество за Обединените нации в България;

2002/2003 г. - въведено е оценяване на производствената практика; 763 ученици се обучават в 29 паралелки в дневна форма на обучение - 5 паралелки с прием след завършен седми клас и една – след основно образование;

2003/2004 г. – въведени са нови учебни планове и програми, приети са две паралелки по новата специалност „Митническа и данъчна администрация“ с английски и с немски език.

ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО

Директори на търговското училище до 1944 г.:

1. Анна Винтер (1883-1897г.)

2. Пастор Теодор Вангеман (1897 – 1911 г.)

3. д-р Карл Виргенц (1911 – 1941 г.)

4. д-р Ернст Клозе (1941 – 1944 г.)

 

Директори на училището след 1944 година:

5. Васил Димитров (06.11.1944 – 01.07.1949 г.)

6. Димитър Иванов (01.07.1949 – 25.09.1965 г.)

7. Ганчо Ганчев (25.09.1965 – 01.09.1989 г.)

8. Димитър Недев (01.09.1989 – 14.07.1999 г.)

9. Румяна Белчева (15.07.1999 - )

 

 

2005 – 2013

Със Заповед № РД14-8/10.01.2005 г. на Министъра на образованието и науката на Професионална гимназия по икономика и управление е дадено името на Елиас Канети.

Именуването на гимназията става на 25.04.2005г., когатоБългария подписва един от най-важните документи на най-новата си история-Договора за присъединяването ни към Европейския съюз.По силата на този договор на 01.01.2007г.България става член на Евросъюза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2005 г. се навършиха 100 години от рождението на Елиас Канети.

 Елиас Канети е австрийски писател, космополитна личност, събрала в себе си мъдростта на философа и фантазията на художника, въплътила в себе си тънкия усет към словото. Роден е в гр. Русе през 1905 г., където изживява първите години на детството си. Благодарение на Канети родният ни град влиза трайно в световната литература. Десетилетия по-късно писателят ще изпрати сърдечен поздрав на своите съграждани: „Поздравете русчуклии от мен, ... , те са потомци на онези прекрасни хора, с които беше населено детството ми ... Този спомен не е загубил нищо от свежестта и пъстротата си ... и с всяка година става все по-богат.“

 

Носител е на много литературни награди и на Нобелова награда за литература. При връчването й в Стокхолм Елиас Канети е пожелал на неговия стол да се изпише: „Елиас Канети – Русе“.  Много от споделените мисли на писателя са емблематични за нас – русенци. Възпитан в традицията на отворено към света семейство, той вижда Русе като „портата на България към света“:

 

„Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук. Останалият свят там се наричаше Европа и когато някой тръгнеше нагоре по Дунава към Виена, казваха, че отива в Европа“.

 

 

 

През годините училището носи следните наименования:

 

- Немска търговска гимназия – Русе (до 1944 г.);

 

- Държавна търговска гимназия - Русе (1944 – 1949 г.);

 

- Народна смесена търговско-стопанска гимназия – Русе (1949 – 1951 г.);

 

- Търговско-стопански техникум - Русе (1951 – 1952 г.);

 

- Икономически техникум – Русе (1952 – 1969 г.);

 

- Икономически техникум „Станке Димитров” – Русе (1969 – 1991 г.)

 

- Икономически техникум – Русе (1991 – 2003 г.);

 

- Професионална гимназия по икономика и управление (2003 г.-2005 г.);

 

- Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” (2005 - ).

 

Професионални области на обучение – преди и сега:

 

1. Стопанско управление и администрация специалности: „Търговия”, „Икономика, управление и финанси на търговията”,  „Стопански мениджмънт”

 

2. Счетоводство и данъци – специалности: „Счетоводна отчетност”, „Счетоводство”, „Данъчен и митнически посредник”, „Маркетинг и реклама”, „Маркетинг”, „Секретарски и офис дейности”, „Бизнес администрация”

 

3. Администрация и управление - специалност ‘’Икономика и мениджмънт’’

 

4. Счетоводство и данъчно облагане – специалности: ‘’Оперативно счетоводство’’, ‘’Митническа и данъчна администрация’’

 

5. Секретарски и административни офис дейности - специалност ‘’Бизнесадминистрация’’

 

6. „Финанси, банково и застрахователно дело“ – специалности: „Банково, застрахователно и осигурително дело“, „Застрахователно и осигурително дело“

 

7. Приложна информатика - специалност ‘’Електронна търговия’’

 

В тези специалности учениците се подготвят да анализират и да осчетоводяват всякакъв вид търговско-икономическа информация, да познават съвременния мениджърски процес, като основа за предприемаческа дейност и начин на иновативно мислене. Изучават организацията и технологията на данъчната и митническата дейност, усвояват английски, немски и руски език. В отговор на съвременните изисквания учениците придобиват умения за решаване на конкретни практически казуси в електронния бизнес. Подготовката в областта на информационните технологии и чуждите езици дава възможност да се решават широк кръг оперативни и управленски задачи в условията на пазарна икономика и информационното общество у нас и в чужбина.

 

Цялата тази комплексна ученическа подготовка дава възможност на всички завършили да се включат активно във финансово-счетоводните звена на стопанската практика, да започнат свой собствен бизнес по изучаваните специалности или да продължат образованието си в наши и в чуждестранни висши учебни заведения.

 

Професиите, по които се обучават учениците в ПГИУ „Елиас Канети” – Русе, отговорят на приоритетите в икономическото развитие на Русенска област, както и на изискванията във всички останали сфери на това развитие.

 

В условията на пазарно-стопанска система учениците придобиват необходимата професионална, комуникативна и социална компетентност.

 

Материално-техническа база – През 2000 г. започва обновяване на материалната база в училището. Обзаведени са 4 компютърни кабинета, в единия – интерактивна дъска, кабинет за УТФ, подменена е дограмата и отоплителната инсталация, шкафове и витрини за отличия и музейни експонати, поетапно са ремонтирани всички класни стаи с бели дъски и с климатици, обновен е физкултурният салон, инсталирани са камери за видеонаблюдение, система за пожароизвестяване.


 

  


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.