Конкурс  „Иновативни практики в управлението”      

ЗАЕДНО ЗА УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ- това е темата , по която екип от четири училища в Русе - ПГИУ „Елиас Канети”, СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ”, ОУ „Любен Каравелов”, МГ „Баба Тонка”- работи и представи управленски подход за привличане на заинтересовани страни за формиране на позитивна ученическа среда.

Организирахме и проведохме общи за училищата инициативи под наслова

„Заедно за училище без насилие“.

Проведохме анкети с родители, учители и ученици преди стартиране на проекта

и заключителни анкети в края на проекта, организирахме литературно четене, издаване на вестник с медиен партньор в. „Форум“,надиграване,концерт за 1. юни с участници от всички училища от града и областта и други инициативи.Ученици изработиха логото на проекта.

Проектирахме и разработихме сайт на проекта като част от сайта на РИО – Русе

и страница във Фейсбук, за да популяризираме нашите дейности.

В ПГИУ „Елиас Канети” има изработена програма „Заедно за безопасно училище“, която е израз на цялостния училищен подход за създаване на безопасна и позитивна ученическа среда в училището.

Програмата е комплекс от превантивни мерки и дейности, свързани с:

  • превенция на насилието и тормоза в училище;
  • превенция на зависимостите;
  • безопасността на децата и учениците като участници в движението по пътищата.

Изпълнението на програмата включва участието на всички заинтересовани страни  и всички групи на ниво клас, училище, общност, както и приобщаването на възможно повече заинтересовани лица, организации и институции към създаване на условия за позитивна и безопасна училищна среда.

Презентация "ЗАЕДНО ЗА УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ"
Нашият модел е представен в сайта на гимназията и в сайта на РИО – Русе: zaedno.rio-ruse.org.

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.