ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.

 

До края на 2018 г. ще бъдат използвани, развити и утвърдени вече изградените между 2013 и 2015 г. процедури, уеб платформа, контролни системи и механизми за реализация на практическото обучение в професионалните училища. Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Целта за подобряване на съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Европа 2020 и в Националната програма за развитие България 2020. Образователните резултати следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда. Едни от основните предизвикателства, описани в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. са: превръщане на началното професионално и продължаващото професионално обучение в привлекателна възможност за учене; осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация; повишаване на броя на учениците в професионалните училища. Една от националните цели за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020“ е до 2020 г. работните места да се увеличат. За постигане на тази цел е нужно по-високо равнище на професионалните умения. Чрез създаването на учебно-тренировъчните фирми (УТФ) в училищата и участието на учениците в практика в реална работна среда те ще бъдат насърчени да развиват универсални умения, които да им дадат възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

 

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

 

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

 

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:

 

  • повече съществуващи стажантски програми
  • повече случаи на сътрудничество с бизнеса.

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв.

 

Условия за провеждане на практическите обучения

 

1. Практическите обучения се организират за ученици в дневна форма на обучение, които към датата на подписване на договор за практическо обучение по проекта имат навършени 16 г., обучавани за придобиване на квалификация по професии от професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионално обучение по професии от СППОО на територията на Република България.

 

2. Имат продължителност 240 часа, които могат да се изработят на едно или на различни работни места в рамките на едно и също предприятие (обучаващ работодател);

 

3. Надграждат знанията, практическите умения и компетентности по изучаваната специалност от професия;

 

4. Могат да се провеждат през учебно време, в това число събота и неделя, както и през ваканциите;

 

5. Продължителността на 1 час практика е 60 минути, в един ден могат са се провеждат до 7 часа практика (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа).

За запознаване със сайта на проекта "Ученически практики' кликнете http://upraktiki.mon.bg/.

 

Проект „Ученически практики”

 

            През март 2013 година в Професионална гимназия по икономика и управление„Елиас Канети” – гр. Русе започна работа по проект BG 051PO001-3.3.07 „Ученически практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.
            С участието си в този проект гимназията си поставя следните цели:

- да подобри на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците; 
- да улесни прехода от урочната работа към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
- да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между училището и бизнеса в гр. Русе;
- да стимулира  учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда през свободното им време;
- да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

            От 01 март 2013 г. две групи от ученици от 10 и 11 клас, специалност „Оперативно счетоводство”, започнаха своите ученически практики в две предприятия в града: ССП „Русева Консулт” ООД и ”Иво - КГ” ООД.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   За учениците това е първа стъпка в овладяване на тънкостите на професията „счетоводител” сред истински колеги и истински партньори от бизнеса. Формират умения за работа в екип. Работят с реални документи, запознават се с приложим счетоводен софтуерен продукт, посещават държавни институции, банки и т.н.  Така те добиват реална представа за естеството на работата и споделят, че това им носи огромно удовлетворение. Придобитите от тях знания, умения и квалификация спомагат за личностно им израстване и са конкурентно предимство на пазара на труда.

            От своя страна работодателите са изключително доволни от подготовката на учениците. Според тях те са много дисциплинирани, активни и прецизни в изпълнението на поставените им задачи. С всяко следващо посещение стават все по-уверени и самостоятелни.

            Проектът придоби голяма популарност след стартирането му. За следващата учебна година има засилено търсене на партньори и заявено желание за участие от ученици и от други специалности – „Застрахователно и осигурително дело”, „Бизнес администрация” и „Митническа и данъчна администрация”.

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.