ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ “ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Справка

 за броя на свободните места

 в паралелките на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

 за учебната 2017/2018 г.

към 30.06.2017 г.

Училище

Клас

Вид на паралелката(ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изучаван чужд език

1

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

2

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

1

АЕ

4

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Митническа и данъчна адм.

1

АЕ

5

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

6

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Електронна търговия

3

АЕ

7

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Икономика и мениджмънт

2

АЕ

 

Допълнителна информация

 Редът и условията за кандидатстване са следните:

 І. За свободните места в ІХ клас:
     1.За свободните места в ІХ клас за учебната 2017/2018 година, (през учебната 2016-2017 година  – VІІІ клас) могат да кандидатстват ученици, приети по условията на „Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища“, прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език – английски език, през учебната 2016/2017 година, които са завършили успешно осми клас и са придобили основно образование през 2017 година.
     2.Учениците подават заявление до директора на приемащото училище, с приложени документи за кандидатстване.
     3.Необходими документи за кандиддатстване:
         3.1. Свидетелство за основно образование;
         3.2. Училищен учебен план, по който се е обучавал ученикът, заверен с подпис и печат на училището, от което идва ученикът;
         3.3. Копие от личния картон на ученика;
         3.4. Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че специалността не е противопоказна.
     4.Документите се подават в канцеларията на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.
     5.Срокове за кандидатстване:
         5.1. Подаване на заявления – от 04.07.2017 до 11.07.2017 г.
         5.2. Обявяване на класирането – на 12.07.2017 г.
         5.3. Записване – от 12.07.2017 до 13.07.2017 г. включително
         5.4. Обявяване на незаети места – на 14.07.2017 г.

 При останали незаети и освободени места след горепосочения срок – заявления се подават от 25.08.2017 до 31.08.2017 г.

Критерии за класиране на учениците:

Учениците се класират по низходящ ред от бала, образуван от сбора на:
     - Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование;
     - Оценката по математика от свидетелството за основно образование.

При равен бал по горните критерии учениците се класират по низходящ ред от бала, образуван от сбора на:
     - Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование;
     - Оценката по математика от свидетелството за основно образование;
     - Оценката по английски език от свидетелството за основно образование.

Ако и след това класиране има ученици с еднакъв бал, към балообразуващите предмети се добавя и средният успех от свидетелството за основно образование.

ІІ. За свободните места в Х клас за учебната 2017/2018 година (през учебната 2016-2017 година –  ІХ клас):

Учениците кандидатстват по реда на чл. 108  от „Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование“.

Забележка: При различия в учебните планове учениците полагат приравнителни изпити.

Срок за кандидатстване: от 25.08.2017 до 31.08.2017 г.

ІІІ. За свободните места в XI и XII клас за учебната 2017/2018 година (през учебната 2016-2017 година  – Х и ХІ клас) учениците кандидатстватпо реда на чл. 106и чл.108от „Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование“.

Срок за кандидатстване: от 25.08.2017 до 31.08.2017 г.
Документи се подават в канцеларията на училището.
Телефон: 082 834510; 082 834074
Работно време:         
9.00ч. – 12.00ч.
13.00ч. – 16.00ч.

 

ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ “ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 Справка

 за броя на свободните места след 05.07.2017 г.

 в паралелките на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

 за учебната 2017/2018 г.

 

Училище

Клас

Вид на паралелката(ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изучаван чужд език

1

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

2

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

4

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

5

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Митническа и данъчна адм.

1

АЕ

6

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

7

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Електронна търговия

3

АЕ

8

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Икономика и мениджмънт

2

АЕ

 

 

 

 

ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ “ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Справка

за броя на свободните места след 14.07.2017 г.

в паралелките на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

за учебната 2017/2018 г.

 

 

Училище

Клас

Вид на паралелката(ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изучаван чужд език

1

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

2

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Икономика и мениджмънт

1

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

4

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

5

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

6

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Митническа и данъчна адм.

1

АЕ

7

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

8

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Митническа и данъчна адм.

1

АЕ

9

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Електронна търговия

3

АЕ

10

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Икономика и мениджмънт

2

АЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.