Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:
Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.

Прочети още: Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на...

защитна мрежа

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

            I. Интервенции в ситуации на тормоз

Ниво на тормоз

Отговор на училището

Ниско нарушаване на правилата

 

 

 

единичен случай

Прекратяване на ситуацията

Изтъкване на нарушеното правило

Налагане на съответната последица

 

Повтаряне на едни и същи нарушения на правилата

 

агресивно поведение

Протокол за тормоз

Възстановяване на щетата

Преценяване дали е необходимо да се разговаря с родителите

Сериозно – злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота и здравето, телесния интегритет, както на детето-жертва, така и на детето-извършител

 

системен тормоз

Насочване към местната комисия за БППМН и полицията, ОЗД и община по силата на координационния механизъм;

Протокол за тормоз;

Среща с родителите;

Възстановяване на щетата;

Включване на учениците в допълнителни програми

 

Прочети още: защитна мрежа


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.