ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” -  РУСЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ПГИУ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ


I.  Нормативна уредба  -  Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

II.  Същност, принципи и цели на управлението на качеството

1.    Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните публични
образователни услуги със:

1.1.     нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други
юридически актове);
1.2.    очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (ученици,
родители, работодатели);
1.3.     очакванията на други заинтересовани страни.

2.    Управлението на качеството в ПГИУ „Елиас Канети” - Русе е непрекъснат процес на
организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.

3.    Управлението на качеството  се основава на следните принципи:

3.1.  ефикасност и ефективност;
3.2.  автономия и самоуправление;
3.3.  ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса;
3.4.  ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на гимназията;
3.5. непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството.

4. Целите на управлението на качеството са:

4.1. повишаване на качеството на предоставяното образование в училището;
4.2. подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;
4.3. организационно развитие на училището.

III. Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в работата на ПГИУ „Елиас Канети” - Русе се осъществява на всеки две години чрез разработването и изпълнението на стратегия за развитие на училището
Стратегията се разработва за период от 4 години, като за всеки две учебни години се разработва план за действие към нея, конкретизиращ дейностите по изпълнението й за съответните учебни години.
Стратегията за развитие на  училището и планът за действие към нея се публикуват на интернет страницата на гимназията.

IV. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

1.    Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

2.    Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна година.

3.    Самооценяването се извършва в следните области:

3.1. управление на училището, което включва: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни;
3.2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.

4.    Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите.

5.    Самооценяването се извършва от работна група от представители на училището, която:

5.1.     провежда самооценяването;
5.2.    обработва информацията от проведеното самооценяване;
5.3.    анализира получените резултати от самооценяването;
5.4.     предлага мерки за внасяне на подобрения в работата на училището за повишаване
на  качеството на предоставяното образование;
5.5.    изготвя доклад от самооценяването;

6.    Докладът от самооценяването съдържа:

6.1.    информация за вътрешната и външната среда, в която функционира училището
през периода на самооценяването;
6.2. данни за използваните инструменти при самооценяването;
6.3. данни за резултатите от самооценяването;
6.4. сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;
6.5. анализ на резултатите от самооценяването;
6.6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на училището за
повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.

7.     Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на втората
учебна година.

8.    Докладът е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие към
стратегията за развитието на училището.

9.    Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет
страницата на гимназията в 7-дневен срок след утвърждаването им от директора и са достъпни за период не по-малък от 4 години от публикуването им.

10.    За учебните 2016/2017 и 2017/2018 г. самооценяването  завършва до 1 август 2018 г.

11.    Документи, които ще се използват при самооценяване на качеството на предоставяното образование: чек-листи , сравнителни справки, анкетни карти, справки за установяване на относителен дял и др.
 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.