Нормативната уредба на образователно-възпитателния процес може да се разгледа тук.

Професионално образование - тук 

 

Списък на някои основни наредби:

 

НАРЕДБА за приобщаващото образование

НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.