ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета


Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм., бр. 19 от 10.03.2000 г.; изм. и доп., бр. 53
от 12.06.2001 г., в сила от 15.09.2001 г.; доп., бр. 7 от 18.01.2002 г.; изм. и доп., бр. 68
от 16.07.2002 г., в сила от 16.07.2002 г.; бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 28.02.2003 г.;
бр. 33 от 11.04.2003 г., в сила от 11.04.2003 г.; попр., бр. 48 от 23.05.2003 г.; изм. и
доп., бр. 65 от 22.07.2003 г., в сила от 22.07.2003 г.; бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от
11.11.2003 г.; изм., бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 24.02.2004 г.; изм. и доп., бр 7 от
27.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 51 от 07.07.2009 г.; изм. и доп., бр. 87 от 03.11.2009 г., в
сила от 03.11.2009 г.; изм., бр. 94 от 27.11.2009 г., в сила от 27.11.2009 г.; изм. и доп.,
бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 08.06.2010 г.; изм., бр. 58 от 29.07.2011 г., в сила от
29.07.2011 г.
Издаден от министър на образованието и науката

 Прочети: ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.